(1)
Segell, G. Why Kosovo?. Refuge 1999, 18, 19-20.